เจ็บคอและคัดจมูก

บทสนทนาว่าด้วยเรื่องของการเจ็บป่วย

Key words & Sentenses. :
Sore Throat เจ็บคอ
I have a sore throat. ฉันมีอาการเจ็บคอ

Stuffy Nose คัดจมูก หายใจไม่ค่อยออก
I have a stuffy nose. ฉันมีอาการคัดจมูก

****************************

เจ็บคอ และ คัดจมูก

Alex: Hi! Sam, how are you? Oh, why do you look so tired?

Sam: Yeah, I have a sore throat and a stuffy nose.

Alex: Would you like me to take you to a doctor?

Sam: Thank you but I just went to the doctor this morning and I had taken my medicine already.

Alex: Ok, try to get some rest and drink a lot of water.

Sam: I will. Thank you.

http://www.pailintrans.com

#HappyEnglishWithPailin

#ภาษาอังกฤษเรื่องง่ายแค่รู้เท่าที่ใช้จริง by Kru Pailin

Page: Bilingual PLTrans

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s